จิตวิทยาการปรึกษา เรียนอะไรบ้าง ?

213458115_4078916398883397_6944126500512886324_n (1)
Blog & News

จิตวิทยาการปรึกษา เรียนอะไรบ้าง ?

น้องๆหลายคนคงอยากเียนจิตวิทยากัน และแน่นอนสาขาจิตวิทยาการปรึกษาก็เป็นอีก 1 สาขายอดฮิตที่คนอยากเรียนกัน วันนี้พี่วันซ์เลยเอาตัวอย่างวิชาเรียนของจิตวิทยาการปรึกษามาให้น้องๆได้ดูกัน

การเรียนรู้และทักษะพื้นฐานในจิตวิทยาการปรึกษา

องค์ประกอบต่าง ๆ ทางด้านทฤษฏี และหลักเกณฑ์ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ทักษะและการปฏิบัติงาน จิตวิทยาการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการนำทฤษฎีการเรียนรู้และผลงานวิจัยใหม่ๆ มาประยุกต์ ในการสร้างความพร้อม และฝึกทักษะต่าง ๆ ในการปรึกษา

การประเมินที่ใช้ในจิตวิทยาการปรึกษา

แบบทดสอบ การเลือกการฝึกใช้และการวิเคราะห์แบบทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อการประเมิน ทางด้านอาชีพเชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ ความสนใจเจตคติความถนัด และการปรับตัวของผู้รับการปรึกษา

จรรยาบรรณสำหรับจิตวิทยาการปรึกษา

แนวความคิด ประเด็นปัญหาและตัวอย่างของจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพจิตวิทยา การปรึกษาและการให้บริการด้านมนุษยบริการ ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพนี้ ต่อผู้มารับการปรึกษาผู้ร่วมอาชีพ ผู้ร่วมงาน สถาบันและสังคม

กระบวนการจิตวิทยาการปรึกษา

วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิคและความต่อเนื่องในการให้การปรึกษาทางจิตวทยา อย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกปฏิบัติวิทยาการปรึกษา

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษาในการปฏิบัติงาน และฝึกปฏิบัติการใช้ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการการปรึกษา ในสถานการณ์จริงและสภาพสมมติรวมทั้งการศึกษาเฉพาะกรณี

.

ONCEs Thailand พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

Line : @oncesthailand

Instagram : oncesthailand

Twitter : oncesthailand

Leave your thought here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.