SCHOOL WORKSHOP

SCHOOL WORKSHOP

กิจกรรมที่เราจะออกแบบและจัดกิจกรรมให้กับทางสถาบันต่างๆ ทั้งโรงเรียน  มหาวิทยาลัย  ทั้งภาครัฐและเอกชน

ONCEs Thailand พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

บรรยากาศ กิจกรรม