Business Camp

Business Camp

เรียนรู้อาชีพผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทต่างๆ พร้อมพัฒนาทักษะความรู้ด้านธุรกิจ กิจกรรมนี้เปิดรับ (น้องวัยมัธยมศึกษาและวัยมหาวิทยาลัย )

ONCEs Thailand พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

บรรยากาศ กิจกรรม