ค่ายสานฝัน จิตแพทย์ รุ่นที่ 2

ONCEs Camp : ค่ายสานฝัน จิตแพทย์ รุ่นที่ 2 

 

รายละเอียดกิจกรรม: 

โปรเจคที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับอาชีพที่ชอบ ความฝันที่ใช่

เปิดรับสมัครแล้ว
รับสมัครน้องๆ  14-23 ปี !!
พบกับอาชีพที่น้องๆหลายคนรอคอย กับอาชีพ “จิตแพทย์” เรียนรู้ทักษะและคุณสมบัติ
เข้าใจการทำงานจริงกับพี่จิตแพทย์เจ้าของอาชีพตัวจริง
ใครมีความฝัน อย่ารอช้า!

เพื่อให้เยาวชนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นจิตแพทย์ อยากทำงานในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
ได้มีโอกาสได้เรียนรู้อาชีพจิตแพทย์ผ่านวิทยากรที่เป็นเจ้าของอาชีพ มากประสบการณ์

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :

– เรียนรู้งานของจิตแพทย์ คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัว
รวมไปถึงการทำงาน  ข้อมูลจากเจ้าของอาชีพตัวจริงอย่างถูกต้อง
– ร่วมเวิร์คช้อปกิจกรรมเกี่ยวกับจิตแพทย์และทักษะด้านอาชีพ
– พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
– ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านวิชาจิตแพทย์
– วิชาที่ต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
– มีเกียรติบัตรมอบให้น้องๆ
– ฯลฯ

วันเวลา:

วันเรียน :  24 กรกฎาคม 2565
เวลา     :  09.00 – 17.00น.

 

สถานที่

สถานที่ :  BB comeeting space (ใกล้กับ bts ช่องนนทรี)

 

ประวัติวิทยากร:

นพ. การันตร์ วงศ์ปราการสันติ – คุณหมอการันตร์

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์
– จบแพทยเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ทวั่ไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– ปริญญาโทสาขา Media Psychology ที่ มหาวิทยาลัย University of Salford เมือง Manchester ประเทศ สหราชอาณาจักร
– จบจิตบำบัด Narrative Therapy Level 1 ที่ Institute of Narrative Therapy , London, UK
– จบจิตบำบัด ภาพยนตร์บำบัด (Cinema Therapy) ที่ Zur Institute
– จบจิตบำบัด Introduction to EMDR therapy and Stabilization in Thailand
– จบจิตบำบัด EMDR therapy level 1 in Thailand
– จบแพทย์ศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน หลักสูตรระยะสั้น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
– Medical education หลักสูตร online โดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน
– พ.ศ. 2556 – 2561 จิตแพทยทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
– พ.ศ. 2556-2561 ประธานฝ่ายทีมช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวกิฤต (MCATT) ที่โรงพยาบาลสวนปรุง
– พศ 2556-2561 อาจารยส์อนนักศึกษาแพทยชั้นปีที่4ในหัวข้อเรื่อง Other psychotic disorder และ Mood disorder ที่โรงพยาบาลสวนปรุง
– พ.ศ. 2561-2562 ผู้ช่วยอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– พ.ศ. 2561-2562 เป็นกรรมการในแผนกการศึกษาก่อนปริญญา ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– พ.ศ. 2561-2562 เป็นกรรมการในแผนกวิจัยและการศึกษา ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– พ.ศ. 2561-2562 เป็นกรรมการในแผนกผู้ป่วยใน ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– พ.ศ. 2561-2562 เป็นกรรมการในแผนก Brain Stimulation Center ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– พฤศจิกายน 2562 ถึง ปัจจุบัน จิตแพทยทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
– พฤศจิกายน 2563 ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย รพ สวนปรุง
– พฤศจิกายน 2663 ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการแผนกการศึกษา รพ สวนปรุง
– มกราคม 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรองทางวิชาการ ในกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand